Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 420
vanickova@npmk.cz

Vzorový knihovní řád

Návrh textu vzorového knihovního řádu


I. Základní ustanovení

II. Výpůjční řád knihovny

III. Řád studovny

IV. Závěrečná ustanovení


I. Základní ustanovení

Čl. 1 Právní zakotvení

1. V souladu s ...... (citovat zřizovací listinu školy) vydávám tento knihovní řád školní knihovny (název a adresa školy, název knihovny, případně evidenční číslo knihovny).

2. Podle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) č. 257/2001 Sb., § 4, odst. 5, knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb.

3. Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:

a) Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),

b) Zákon č. 25/2006 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

c) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

d) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,

e) související legislativa a doporučení.

Čl. 2 Poslání školní knihovny

1. Školní knihovna je základní knihovnou ve smyslu § 3 a §12 zákona č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování knihovnických a informačních služeb. Její prioritou je informační podpora vyučovacího procesu školy. Je informačním a komunikačním centrem školy.

2. Organizačně se člení na ...... (školní knihovna, studovna, informační centrum) a sídlí na ...... (přesná adresa umístění knihovny).

3. K podpoře činnosti knihovny jmenuje ředitel školy knihovní radu.

4. Za provoz knihovny a hospodaření s finančními prostředky odpovídá ředitel školy.

5. Finančními a majetkovými zdroji knihovny jsou finanční prostředky přidělené knihovně z rozpočtu školy, prostředky získané prostřednictvím grantů a dary.

Čl. 3 Knihovní fondy

1. Knihovní fondy tvoří tištěné dokumenty (knihy, periodika), zvukové a zvukově obrazové dokumenty, elektronické dokumenty (např. CD, DVD), práce žáků a studentů školy.

2. Knihovní fond je doplňován v souladu se vzdělávacím programem školy formou nákupu z prostředků školy, grantů a také dary.

3. Získané dokumenty jsou zpracovány z hlediska jejich evidence, zpřístupnění uživatelům a ochrany (automatizovaný knihovní systém).

4. Aktualizace knihovního fondu je prováděna po konzultaci s knihovní radou a pedagogy školy. Dále jsou vyřazovány opotřebované a ztracené dokumenty.

Čl. 4 Poskytované služby - druhy

1. Knihovnické a informační služby:

a) výpůjční služby

 • půjčování absenční (mimo knihovnu) - zahrnuje ......
 • půjčování prezenční (v knihovně) - zahrnuje příruční fond ......
 • rezervace dokumentu pro absenční půjčování (jakou formou)
 • meziknihovní služby - zprostředkování výpůjček originálů dokumentů nebo jejich kopií uživatelům registrovaným knihovnou z českých i zahraničních knihoven, poskytnutí dokumentu jiné knihovně v rámci meziknihovních služeb na vyžádání

b) informační služby

 • informace o katalozích
 • přístup do bází dat
 • bibliograficko-informační
 • rešeršní
 • přístup na internet

c) referenční služby

 • konzultační
 • faktografické

d) propagační služby a výchova uživatelů

 • novinková služba o dokumentech získaných knihovnou
 • www stránky knihovny
 • informační výchova

e) ostatní služby

 • reprografické
 • speciální elektronické služby

2. Základní služby poskytuje knihovna bezplatně.

3. Veškeré finanční částky (poplatky za služby, manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad Knihovního řádu (dále jen KŘ) a ve výši stanovené Ceníkem služeb, který je přílohou KŘ.

Čl. 5 Uživatelé

1. Uživatelem knihovny se stává fyzická osoba na základě registrace (občanský průkaz, studentský průkaz, přihláška podepsaná rodiči).

2. Při registraci je nový uživatel seznámen s Knihovním řádem.

3. Uživateli je vydán uživatelský průkaz, který předkládá při návštěvě knihovny a studovny (průkaz může být uložen v knihovně). Průkaz je nepřenosný a uživatel ručí za jeho ochranu proti zneužití. Ztrátu je povinen ohlásit knihovně. (Variantou je také evidence čtenářů i výpůjček podle tříd - průkaz se nevydává.)

4. Uživatel oznamuje knihovně změny v registrovaných údajích, přerušení a ukončení studia, přechod na jinou školu, na jiné pracoviště. Všeobecná práva a povinnosti uživatelů vyplývající z Knihovního řádu platí pro všechny uživatele knihovny.

5. Knihovna rozlišuje následující kategorie uživatelů:

a) interní - učitelé, žáci, studenti, ostatní zaměstnanci školy,

b) externí - bývalí učitelé, studenti a žáci školy,

c) knihovny v rámci meziknihovních služeb.

Čl. 6 Práva a povinnosti uživatelů

1. Uživatel má právo využívat všechny služby poskytované školní knihovnou.

2. Uživateli není dovoleno podtrhávat a vpisovat poznámky do dokumentu.

3. Knihovna uspokojuje přednostně požadavky interních uživatelů. Externím uživatelům jsou poskytovány neomezeně prezenční služby, výpůjčky mimo knihovnu povolí knihovník v případě, že jsou uspokojeny potřeby interních uživatelů.

4. Meziknihovní služby jsou poskytovány podle příslušných předpisů a dohodnutých zásad.

5. Zaregistrováním do knihovny se uživatel zavazuje plnit ustanovení KŘ a pokyny pracovníků knihovny, chránit knihovní fond a majetek školy.

6. Žáci a studenti jsou povinni při ukončení, zanechání či přerušení studia vrátit všechny zapůjčené dokumenty, což jim bude stvrzeno písemně.

7. Osobní údaje o uživatelích budou uchovávány pouze po dobu trvání jeho registrace, po jejím ukončení budou data likvidována.

II. Výpůjční řád knihovny

Čl. 7 Způsoby půjčování

1. Mimo knihovnu (absenčně) se zásadně nepůjčují:

a) archivní exempláře,

b) díla, která jsou potřebná k dennímu provozu knihovny (díla zařazená do příruční knihovny, do studovny),

c) práce žáků a vyučujících,

d) jiné...

2. Uživatel knihovny si může půjčit nejvýše ... knihovních jednotek.

Čl. 8 Rozhodnutí o půjčování

1. Výjimky povoluje vedoucí knihovny.

Čl. 9 Výpůjční lhůta

1. Knihy se půjčují na dobu ..... (rozdělení na beletrii a naučnou literaturu)

2. Periodika se půjčují na dobu .....

3. Ostatní typy dokumentů se půjčují na dobu .....

4. Prolongace (jakým způsobem).

Čl. 10 Vracení půjčeného dokumentu, ručení uživatele za půjčený dokument

1. Termíny vracení výpůjček před ukončením školního roku...

2. Uživatel nesmí půjčovat vypůjčený dokument dalším osobám a ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

3. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Čl. 11 Podmínky využívání ostatních služeb

1. Reprografické a kopírovací služby jsou poskytovány pouze pro vlastní potřebu uživatele, v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Knihovna může odmítnout zhotovit kopii, je-li to v rozporu s právními předpisy. Reprografické a kopírovací služby provádí (knihovník, uživatel).

2. Elektronické služby a výpočetní technika. Uživatel nesmí využívat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Získaná data slouží výhradně k jeho studijním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).

3. Ostatní služby. Podmínky využívání. Placení (Ceník).

Čl. 12 Pořádková opatření

1. Knihovna může na základě rozhodnutí vedení školy stanovit registrační poplatek (je třeba uvést v Ceníku služeb, studenty seznámit se službami a vysvětlit opodstatněnost poplatku).

2. Nevrátí-li uživatel vypůjčené knihy včas, knihovna mu účtuje poplatky z prodlení (viz Ceník služeb). Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dne ... Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně a ukládat je na vyhrazené místo. Zjištěné poškození ihned ohlásí knihovníkovi, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozený dokument hradit za předešlého uživatele.

3. Za ztracenou nebo poškozenou knihovní jednotku je požadována náhrada:

a) kniha téhož vydání,

b) uhrazení nákladů za pořízení fotokopie a vazby,

c) stejné periodikum,

d) současná cena periodika apod.

4. Jestliže uživatel na výzvu nebo upomínku knihovny nevrátí knihovní jednotku, bude se její vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčené knihovní jednotky právní cestou účtuje knihovna poplatek za náklady spojené s přípravou právního vymáhání. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování dalších služeb.

5. Uživatelé jsou povinni chodit do knihovny bez svrchního oděvu (kabáty, bundy apod.), zavazadel a řádně přezuti. V prostoru knihovny není dovoleno stavět jízdní kola, jíst a pít, rušit ostatní.

6. Porušování knihovního řádu má za následek, že uživateli bude zrušena registrace a nebudou mu nadále poskytovány knihovní služby.

III. Řád studovny

Studovna slouží uživatelům ke studiu nebo k četbě. Uživatelé mohou využívat veškerý volně přístupný fond studovny, např. odborné encyklopedie, naučné slovníky, odborná periodika apod.

Čl. 13 Práva a povinnosti uživatelů ve studovně

1. Uživatel má právo prezenčně studovat ve studovně dokumenty vypůjčené z knihovního fondu.

2. Uživatel má právo užívat ve studovně volně přístupné fondy včetně novinek a periodik.

3. Po prostudování dokumentů z volně přístupného fondu uživatel odloží dokumenty na určené místo, resp. je předá knihovníkovi.

4. Uživatel nemá právo vynášet z vyhrazených prostor studovny dokumenty určené k prezenčnímu půjčování.

Čl. 14 Přístup do studovny

1. Přístup do studovny mají čtenáři s platnou registrací (případně za jakých podmínek).

2. Do studovny se nesmí vnášet jídlo a nápoje.

3. Návštěvníci knihovny jsou povinni chovat se tiše a ohleduplně k ostatním návštěvníkům studovny a uposlechnout pokynů pracovníka knihovny.

4. Při odchodu ze studovny je návštěvník povinen předložit ke kontrole vypůjčené dokumenty i odnášený vlastní studijní materiál pracovníku knihovny.

IV. Závěrečná ustanovení

Čl. 15 Výjimky z Knihovního řádu

Rozsah knihovního řádu, vydání a změny knihovního řádu

1. Čtenáři a uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně pracovníkovi knihovny.

2. Jakékoliv změny v KŘ a Ceníku služeb podléhají schválení ředitele školy.

Čl. 16 Účinnost

Knihovní řád nabývá účinnosti dne ...........

Současně pozbývá platnosti dosavadní Knihovní řád, resp. Ceník služeb.

Čl. 17 Doplňky, přílohy

1. Řád studovny/studoven, počítačové učebny spojené s knihovnou (může být jako příloha nebo v textu za výpůjčním řádem).

2. Ceník služeb.

 

V ............ dne ................

 

Podpis ředitele školy


Poznámky:

1. Vzorový Knihovní řád je velmi podrobný, snahou zpracovatelů je, aby obsáhl celý rozsah služeb moderní školní knihovny připojené na internet. Je určen pro všechny typy základních i středních škol. Každá školní knihovna si tak může vybrat co je vhodné pro její činnost, případně se inspirovat.

2. V právních normách uvádíme knihovní zákon č. 257/2001 Sb. Jsme si vědomi toho, že školní knihovna není povinná tento zákon respektovat (pokud není evidovaná, viz bod 4). Přesto doporučujeme, pokud chce školní knihovna postupovat podle platných knihovnických standardů (a tím si usnadnit a zároveň zkvalitnit svou práci), aby vycházela ve své činnosti z knihovního zákona.

3. Terminologie - školní knihovna, uživatel knihovny.

4. Má-li knihovna externí uživatele a poskytuje-li MVS, může se zaevidovat u MK ČR (viz Knihovní zákon). V tomto případě je třeba uvádět evidenční číslo (u názvu školní knihovny).


Návrh zpracovala: Jana Nejezchlebová (MZK Brno) a Ludmila Čumplová (NPKK).

Připomínky: Ladislava Zemánková (NK ČR) a členové Klubu školních knihoven SKIP.

V Brně dne 31. 5. 2005

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016