Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Konference na PedF UK

26. 9. 2018 pořádá Pedagogická fakulta UK, katedra psychologie, katedra preprimární a primární pedagogiky a Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání konferenci

Počáteční čtení: čtu a stávám se čtenářem (Cesty propojení výzkumu a praxe)

Připravovaná konference navazuje na již realizované konference letech 2014 a 2016. Jejím cílem je představit nové poznatky vzešlé z výzkumů a projektů, ale také dát prostor praktickým zkušenostem a osvědčeným postupům ze všech aktivit podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti a čtenářství u našich žáků, z pohledu různých vědních disciplín (primární a předškolní pedagogika, pedagogická psychologie, speciální pedagogika, lingvistika, aj.). Reagujeme tak na potřebu vzájemného kontaktu a ovlivňování výzkumu, teorie a praxe – jak do pedagogické, tak poradenské. Pravidelně tak dáváme prostor pro setkávání odborníků z vysokých škol i profesionálů z praxe, které spojuje zájem o problematiku rozvoje čtení a čtenářství a souvisejících gramotnostních dovedností.

Více informací o konferenci na: http://pages.pedf.cuni.cz/konference-ctu/

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016