Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Vyřazování knih ze školní knihovny

Vyřazování knih ve veřejných knihovnách se řídí vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Tento předpis lze použít i při vyřazování knih ze školních knihoven.

Pokud se jedná o poškozené knihy, které není možné dále užívat, lze je odepsat po schválení ředitelem školy, který odpovídá za majetek školy.

Jedná-li se o seznam knih navržených k odpisu jako výsledek revize nebo aktualizace knihovního fondu, postupuje se v souladu s § 17 knihovního zákona. Seznam knih je nejvhodnější psát na počítači, protože knihy by se měly nabídnout jiné knihovně. Můžete je nabídnout nejbližší veřejné knihovně, nebo dalším knihovnám prostřednictvím konference KNIHOVNA, DRTINA nebo ANDERSEN. V dopise je třeba stanovit datum, do kdy se zájemci mají ozvat a zmínit se o tom, že poštovné a balné zaplatí příjemce. Pokud o knihy neprojeví zájem jiná knihovna, lze je nabídnout antikvariátu a zbytek např. prodat za symbolickou cenu na burze. Neprodané knihy, o které nikdo neprojevil zájem, se odevzdají do sběru (separovaného odpadu).


§ 17

Vyřazování knihovních dokumentů

(1) Z knihovního fondu knihovny lze vyřazovat pouze

a. knihovní dokumenty, které neodpovídají zaměření knihovního fondu knihovny a jejím úkolům,

b. multiplikáty knihovních dokumentů,

c. knihovní dokumenty opotřebované, neúplné nebo poškozené tak, že přestaly být informačním pramenem.

(2) Knihovní dokumenty z konzervačního fondu a z historického fondu lze vyřazovat pouze se souhlasem ministerstva.

(3) Provozovatel knihovny je povinen nabídnout ke koupi knihovní dokumenty vyřazené podle

a. odstavce 1 písm. a) a b) provozovateli jiné knihovny téhož druhu, a pokud takový provozovatel odmítne, provozovateli knihovny, která je součástí školy,10)

b. odstavce 2 Národní knihovně.

Pokud nebyly takto odkoupeny, provozovatel nabídne vyřazené knihovní dokumenty ke koupi jinému zájemci. Pokud nebyly ani takto odkoupeny, může je darovat nebo zlikvidovat.

(4) Podle odstavců 1 až 3 se nepostupuje při vyřazování knihovních dokumentů chráněných podle zvláštního právního předpisu.11)

(5) Při rušení knihovny je její provozovatel povinen postupovat podle odstavců 2 až 4.


Školní knihovna, která vede dokumentaci v papírové formě:

Vyřazené knihy je třeba zapsat:

a) do seznamu úbytků, kde se uvede datum zapsání, pořadové číslo záznamu (úbytkové číslo), přírůstkové číslo dokumentu, případně i signatura. Dále jméno autora, název, místo a rok vydání knihy a důvod odpisu. Je-li více výtisků jednoho titulu pod jednou signaturou, musí být každý výtisk – jednotlivá kniha – zapsán pod samostatným úbytkovým a svým přírůstkovým číslem. Odpisy knih schvaluje ředitel školy svým podpisem.

b) nebo vytvořit zvláštní seznam, jde li o hromadně vyřazované knihovní dokumenty. Seznam obsahuje tyto údaje: přírůstkové číslo knihovního dokumentu ( případně signaturu), jméno autora, název, místo a rok vydání knihy. Je-li více výtisků jednoho titulu pod jednou signaturou, musí být každý výtisk – jednotlivá kniha – zapsán pod svým přírůstkovým číslem.Tento seznam dostane pořadové číslo a podepíše jej ředitel školy. Do Seznamu úbytků se zapíše na jeden řádek „Seznam číslo…“. Tento seznam se vloží k seznamu úbytků jako příloha. V přírůstkovém seznamu se ke každému přírůstkovému číslu, které je odepsáno vepíše do poznámky úbytkové číslo (odepsáno pod č.ú. 227).

Školní knihovna, která používá SW pro vedení knihovny postupuje podle návodu, který by u kvalitního SW měl být v nápovědě pod funkční klávesou, nebo se obrátí na konzultanta firmy.

Při vyřazování celého titulu má knihovna dvě možnosti:

a) Titul je poškozený, ale potřebný, bude se znovu dokupovat. V seznamu úbytků se odepíší všechna přírůstková čísla, ale bibliografický záznam titulu se ponechá.

b) Titul je poškozený, zastaralý nebo neodpovídá profilu fondu a nebude dokupován. Při odpisu zvolit z nabídky úplně vyřadit.Záznam zůstane pouze pro seznam úbytků, v katalogu se nebude zobrazovat.

Jak naložit s knihami navrženými k odpisu

Knihy vyřazené jak zastaralé nebo neodpovídající profilu knihovního fondu, o které žádná knihovna neprojevila zájem, můžete

a) nabídnout antikvariátu

b) po dohodě s ředitelem školy uspořádat burzu knih a knihy prodat za zbytkovou nebo symbolickou cenu,

c) neprodané knihy se odevzdají do sběru nebo separovaného odpadu. Předtím by se měly odstranit pevné nebo plastové desky.


Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

 

Podrobnosti o vedení evidence knihovního fondu

§ 4

(1) Provozovatel knihovny v rámci evidence knihovního fondu vede

a. přírůstkový seznam, do kterého se zaznamenávají všechny knihovní dokumenty získané pro knihovní fond knihovny, a

b. seznam úbytků, do kterého se zaznamenávají úbytky knihovních dokumentů

(2) Přírůstkový seznam a seznam úbytků lze vést formou několika dílčích seznamů.

§ 5

(1) Záznam v přírůstkovém seznamu obsahuje

a. datum zapsání,

b. přírůstkové číslo knihovního dokumentu,

c. způsob nabytí knihovního dokumentu,

d. označení autora, název, místo a rok vydání knihovního dokumentu, včetně případného omezení doby jeho platnosti nebo jiných údajů zaručujících nezaměnitelnost knihovního dokumentu.

(2) Do přírůstkového seznamu se zaznamenávají jednotlivé knihovní dokumenty s výjimkou materiálů zpracovávaných skupinově. Záznam skupinově zpracovávaných materiálů je dán charakterem těchto materiálů a způsobem jejich odborného knihovnického zpracování. U periodického tisku se jako knihovní dokument zaznamenává ukončený ročník nebo svazek.

§ 6

(1) Záznam v seznamu úbytků obsahuje

a. datum zapsání,

b. pořadové číslo záznamu,

c. přírůstkové číslo knihovního dokumentu a případně i jeho signaturu,

d. označení autora, název, místo a rok vydání knihovního dokumentu, popřípadě jiné údaje zaručující nezaměnitelnost knihovního dokumentu,

e. důvod odpisu nebo vyřazení knihovního dokumentu s odvoláním na příslušný schvalovací doklad.

(2) Jde-li o hromadně vyřazované knihovní dokumenty, zaznamenané ve zvláštním seznamu, který obsahuje údaje uvedené v odstavci 1 písm. c) a d), lze záznam v seznamu úbytků provést odkazem na tento seznam.

(3) Do seznamu úbytků se nezaznamenává vyřazení knihovních dokumentů s omezenou dobou platnosti.

§ 7

Náležitosti zápisu o výsledku revize knihovního fondu

Zápis o výsledku revize knihovního fondu obsahuje údaje o rozsahu revize, zahrnující úsek knihovního fondu, který byl revidován, a počet revidovaných knihovních dokumentů, datum zahájení a ukončení revizních prací, údaje o podkladech použitých při revizi, jména a příjmení osob, které revizi prováděly, a jejich funkci, popřípadě pracovní zařazení, a nález revize. Pokud byl při revizi zjištěn rozdíl mezi evidovaným a skutečným stavem knihovního fondu, je součástí zápisu o výsledku revize knihovního fondu seznam zjištěných rozdílů.


Zpracovala : Mgr. Ludmila Čumplová

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016