Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Náhrady za ztráty knih ve školní knihovně

Dotaz: Žák ztratil knihu ze školní knihovny. Jak máme vyřešit správně tento problém? Máme žádat zaplacení knihy nebo náhradou jinou knihu? Mají se peníze předat zřizovateli, nebo může škola rozhodnout, jak s penězi naloží?


Vztah knihovny a čtenáře je řešen v Knihovním řádu školní knihovny. Podpisem přihlášky se čtenář zavazuje k plnění jeho ustanovení. Za čtenáře do 15 let musí přihlášku podepsat rodič nebo jeho zákonný zástupce.

Knihovní řád, který podepisuje ředitel školy, je závazným dokumentem pro řešení problémů, které mohou nastat ve vztahu knihovna – čtenář. Při ztrátě nebo poškození půjčeného dokumentu pak knihovna postupuje podle ustanovení Knihovního řádu.

1. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.

2. Způsobenou škodu musí čtenář nahradit podle požadavku knihovny:

a) nepoškozeným exemplářem téhož titulu a vydání,

b) vázanou reprografickou kopií téhož vydání,

c) uhrazením nákladů na zhotovení reprografické kopie včetně vazby.

3. Jestliže náhrada podle předcházejících bodů není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout se čtenářem náhradu škody:

a) exemplářem téhož titulu v jiném vydání srovnatelné kvality,

b) dodáním jiného titulu srovnatelné hodnoty podle potřeb knihovny,

c) finančním vypořádáním na základě odborného odhadu knihovníka vycházejícího z ceny titulu na trhu v době ztráty

4. V případě ztráty nebo poškození jednoho dílu vícedílného kompletu, který tvoří jedinou knihovní jednotku, je knihovna oprávněna žádat náhradu za celý komplet.

5. Při menších poškozeních tištěných materiálů uhradí čtenář náklady na zhotovení kopií poškozených stran a převazbu, při poškození samotné vazby uhradí převazbu podle aktuálního ceníku knihařských prací.

6. Ve všech případech náhrady škody uhradí čtenář knihovně navíc poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody, včetně náhrady knihovnického a knihařského zpracování ztracené či zničené knihovní jednotky.

7. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.

Vzorový knihovní řád najdete na http://www.npkk.cz/csk/knihovni_rad.php

Pokud je škola příspěvkovou organizací, po dohodě s ředitelem školy je možno vybrané peníze použít na nákup nové knihy. Peníze za ztracenou knihu by škola musela odevzdat zřizovateli pouze v případě, že by byla organizační složkou státu (dříve rozpočtová organizace). Zaplacení původní ceny knihy není ale pro školní knihovnu výhodné, protože ceny knih se stále zvyšují a za cenu knihy staré několik let již novou knihu nekoupíte...


Mgr. Ludmila Čumplová

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016