Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Kopírování ve školní knihovně, která není evidována na MK ČR

Dotaz: Pracuji ve školní knihovně a chtěla bych informovat zdejší učitele o určitých pravidlech kopírování, která vyplývají z autorského zákona.

v knihovně je kopírka, kde si mohou učitelé kopírovat materiály pro výuku (bez úplaty), kopírují se zde také různé administrativní dokumenty,
studentská kopírka je mimo knihovnu a je samoobslužná

a) Učitelé by potřebovali kopírovat materiály pro výuku

  1. části učebních textů a testy z jazykových učebnic, které vlastní škola nebo učitel,
  2. z učebnic "v kostce" - části stránek nebo celé stránky ukázek literárních děl, nebo jiné učební texty pro výuku - třída by dostala např. 4 sady kopií několika stránek knihy
  3. stránky z časopisů

b) Jaké je omezení rozsahu kopírování v případě, že jsme škola, neevidovaná školní knihovna, která nemá smlouvu se společností DILIA?


Ad a) Učitelé by potřebovali kopírovat materiály pro výuku

1. části učebních textů a testy z jazykových učebnic, které vlastní škola nebo učitel,

2. z učebnic "v kostce" - části stránek nebo celé stránky ukázek literárních děl, nebo jiné učební texty pro výuku - třída by dostala např. 4 sady kopií několika stránek knihy

3. stránky z časopisů

Obdobným problémem se zabývá dotaz na stránce Národní knihovny ČR

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/FAQ.htm

7. Je možno použití kopie pro vyučovací účely, resp. pro plnění výzkumného úkolu na objednávku (včetně v rámci grantu) chápat ve smyslu pro "vnitřní potřeba právnické osoby"?

Pokud daná právnická osoba sama vzdělává své zaměstnance, žáky, studenty či členy, tak ano. Totéž platí i o grantu - pokud by jej sama zpracovávala v rámci svého výzkumného poslání, šlo by o její vnitřní potřebu. Pokud by však vzdělávala externí subjekty či výzkum prováděla na objednávku, pak by již zřejmě o její vnitřní potřebu nešlo.

06.02.2007 - Mgr. Pavel Rubeš

Ad b) Jaké je omezení rozsahu kopírování v případě, že jsme škola, neevidovaná školní knihovna, která nemá smlouvu se společností DILIA?

Většinu odpovědí na vaše otázky najdete na webové stránce Dilia

http://www.dilia.cz/search.php?rsvelikost=uvod&rstext=all-phpRS-all&rste...

Vzhledem k tomu, že se nejedná o rozmnožovací služby za úplatu, nevztahuje se na školu povinnost platit příslušnému kolektivnímu správci odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu.

Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu

(1) U zveřejněných děl, která lze rozmnožovat

a) pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby či podnikající fyzické osoby (§ 30 a 30a) pomocí přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný podklad, anebo

b) pro osobní potřebu fyzické osoby (§ 30) na podkladě zvukového, zvukově obrazového nebo jiného záznamu či rozhlasového nebo televizního vysílání, jejich přenesením pomocí přístroje na nenahrané nosiče záznamu
má autor právo na odměnu v souvislosti s takovým rozmnožováním díla.

(2) Osobou povinnou platit příslušnému kolektivnímu správci odměnu podle odstavce 1 je

a) výrobce přístrojů k zhotovování rozmnoženin záznamů, dovozce těchto přístrojů ze třetích zemí (dále jen „dovozce“) nebo příjemce těchto přístrojů z členských států Evropských společenství (dále jen „příjemce“),

b) výrobce, dovozce nebo příjemce přístrojů k zhotovování tiskových rozmnoženin,

c) výrobce, dovozce nebo příjemce nenahraných nosičů záznamů,

Z toho vyplývá, že autorské odměny jsou placeny v ceně zakoupeného přístroje a škola nemusí platit za kopírování pro potřebu výuky žádné další poplatky.


Mgr. Ludmila Čumplová

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016