Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Slovník pojmů ke kurzu Informační služby pro 9. ročník ZŠ a I. ročník SŠ

Bibliobus – Pojízdná knihovna, speciálně upravený a vybavený dopravní prostředek na dopravu dokumentů k uživatelům v místech, kde není zřízena stálá knihovna, (např. v odlehlých lokalitách a na sídlištích velkoměsta), který užívá veřejná knihovna, popř. oddělení knihovny.

Knihovní fond – Odborně knihovnicky zpracovaná, uložená a zpřístupňovaná sbírka knihovních jednotek v určité knihovně.

Disertace – Dokument, jenž prezentuje autorův výzkum a jeho výsledky a je autorem předkládán k řízení pro získání vědecké hodnosti či jiné odborné kvalifikace vyššího stupně.

Elektronický informační zdroj – Informační zdroj, který je uchováván v elektronické podobě a je dostupný v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM).

Elektronický katalog – Katalog obsahující záznamy ve strojem čitelné podobě.

Knihovní řád – Dokument upravující podmínky poskytování služeb knihovny, včetně práv a povinností uživatelů knihovny.

Lístkový katalog – Lístkový katalog obsahující abecedně nebo systematicky řazené katalogizační záznamy, které jsou zapsány na samostatných katalogizačních lístcích předepsaného formátu.

Lokační údaj – Údaj určující místo uložení konkrétní knihovní jednotky.

Meziknihovní výpůjční služba – Komplex odborných, organizačních a technických činností, které uskutečňují knihovny mezi sebou s cílem zprostředkovat svým uživatelům knihovní jednotky, popř. jejich kopie, bez ohledu na místo jejich uložení. Je založena na principu reciprocity, z něhož pro zúčastněné instituce vyplývá povinnost poskytovat meziknihovní výpůjční služby z vlastních fondů, jsou-li o ně požádány.

Plnotextová databáze – Textová databáze, jejíž datovou základnu tvoří plné texty dokumentů.

Reálný souborný katalog – Souborný katalog ve formě fyzicky existující databáze, do které jsou dodávány záznamy dokumentů jednotlivých účastnických knihoven.

Referenční služby – Informační služby, jejichž hlavním cílem je poskytování informací o informačních zdrojích nebo jiných pramenech informací, které jsou relevantní z hlediska požadavku konkrétního uživatele.

Reprografické služby – Druh doplňkových informačních služeb, kterými se pořizují uživatelům kopie či rozmnoženiny dokumentů, popř. jejich částí prostřednictvím reprografických technologií (fotografie, xerografie, mikrografie aj.).

Rešerše – Shrnuje materiál k danému tématu za stanovené období k určitému datu.

Rešeršní služby – Dokumentografické nebo faktografické služby spočívající ve zpracování a poskytování rešerší uživatelům odborných informací.

Server – Řídicí počítač v počítačové síti umožňující připojeným uživatelským stanicím přístup k datům a periferním zařízením dostupným v síti, příp. poskytující svou výpočetní a diskovou kapacitu. Počítačová síť může obsahovat i několik serverů se specifickými funkcemi (např. databázový server, aplikační server, tiskový server atd.).

Syntetizátor řeči – Počítačem řízený systém elektroakustické konstrukce řečového signálu na základě textově nebo jinak symbolicky formulovaných požadavků příslušné aplikace.

Veřejná knihovna – 1. Knihovna zřizovaná a financovaná z veřejných prostředků (nejčastěji obce, města, regionu) a přístupná veřejnosti. 2. Knihovna poskytující veřejnosti rovný přístup k informačním fondům a službám.

Zvuková kniha – Zvukový záznam mluveného slova: text knihy, povídky, příběhu apod., odborný text, učební text, divadelní hra a další textová díla. Zvukové knihy jsou využívanou formou kompenzačních pomůcek, zejména pro nevidomé a slabozraké. Mohou být publikovány jak na hmotném nosiči (zvuková kazeta, zvuková deska apod.), tak v síti Internet.


Převzato z České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV).

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016