Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Slovník pojmů ke kurzu Odborné informace a informační prameny pro II. a III. ročník SŠ

Bibliografická citace – 1. Formalizovaný údaj o dokumentu, který autor bezprostředně použil při přípravě své práce. Odkazy na citovaný dokument jsou v textu uvedeny formou číselných ukazatelů nebo zkrácených citací (první údaj bibliografické citace a datum vydání, např. Novák, 1998).

Biografie – Dokument pojednávající o životě a činnosti určité osoby.

Databáze – Systém sloužící k modelování objektů a vztahů reálného světa (včetně abstraktních nebo fiktivních) prostřednictvím digitálních dat uspořádaných tak, aby se s nimi dalo efektivně manipulovat, tj. rychle vyhledat, načíst do paměti a provádět s nimi potřebné operace – zobrazení, přidání nových nebo aktualizace stávajících údajů, matematické výpočty, uspořádání do pohledů a sestav apod.

Citační etika – Etické normy týkající se citování ve vědecké komunikaci. Všeobecně uznávaným principem citační etiky je morální povinnost autora publikované vědecké práce uvést v této práci ty výsledky svých myšlenkových předchůdců, na které ve své práci bezprostředně a vědomě navázal, a odlišit zřetelně své vlastní výsledky od výsledků jiných autorů. Za tímto účelem má autor práce těchto svých předchůdců citovat, zejména pak ty práce, jejichž výsledků využil (konstruktivní citace). Na druhé straně není správné spekulativně zatěžovat vědecké práce prestižními citacemi, jako jsou některé nekonstruktivní autoritativní citace a nekonstruktivní autocitace.

Databázové centrum – Instituce umožňující obvykle na komerční bázi uživatelům online přístup k centralizovaným informačním zdrojům nakupovaným od různých producentů, nejčastěji ve formě databází.

Encyklopedie – Dílo shrnující základní poznatky lidského vědění nebo jeho vybraných částí, uspořádané abecedně nebo systematicky, často o rozsahu více svazků.

Horizontální portál – Webové sídlo, které poskytuje širokou škálu služeb a informací, často s možností jejich přizpůsobení uživateli podle osobních potřeb a zájmů.

Informační pramen – Informační objekt, který obsahuje dostupné informace odpovídající informačním potřebám uživatele. Informační zdroj může být tištěný, zvukový, obrazový nebo elektronický (včetně zdrojů dostupných online).

Informační středisko – 1. Instituce poskytující informační služby. 2. Servisní místo pověřené poskytováním dokumentů vydávaných nebo shromažďovaných organizací.

Katalogizační záznam – Druh bibliografického záznamu, obsahující vždy i lokační údaje (signaturu a/nebo siglu) a exemplářové údaje knihovny uchovávající katalogizovaný dokument.

Monografie – Neseriálová publikace, která systematicky, všestranně a podrobně pojednává o jednom, zpravidla úzce vymezeném tématu.

Patent – Nárok na průmyslové vlastnictví stanovující ochranu vynálezu, chráněnému způsobu užívání nebo návrhu po určité časové období.

Primární dokument – Dokument obsahující informaci, která je v zásadě původního charakteru. Primární dokument obsahuje původní popis nebo interpretaci skutečnosti (nebo její části), podanou uměleckým, vědeckým, popularizujícím, publicistickým nebo jakýmkoli jiným způsobem. Může obsahovat informace jakéhokoli typu, tj. textové, obrazové, zvukové, animaci.

Předmětový katalog – Věcný knihovní katalog, v němž jsou záznamy jednotlivých dokumentů řazeny abecedně podle prvního slova předmětového hesla.

Předmětové pořádání informací – Druh věcného pořádání informací, při kterém je obsah dokumentu vyjádřen pomocí abecedně uspořádaných hesel, popř. lexikálních jednotek.

Referátový časopis – Bibliografické periodikum, většinou produkt činnosti referátové agentury, obsahující záznamy o dokumentech s referáty nebo jen s referujícími anotacemi, týkajícími se vymezené oblasti vědy nebo techniky.

Sekundární dokument – 1. Dokument popisující primární dokumenty, který obsahuje především informace o primárních dokumentech (např. bibliografie, katalogizační záznam). 2. Dokument obsahující informace nebo části textu z primárního dokumentu (např. antologie, encyklopedie, diplomová práce apod.).

Technická norma – Speciální druh technické literatury, který stanovuje – na mezinárodní, celostátní, regionální nebo podnikové úrovni – jednotné charakteristiky výrobků, procesů, činností, metod (např. rozměr výrobku, zkušební metody, strukturu dat apod.), a to v zájmu zkvalitnění a zefektivnění výsledků praktické činnosti.

Vertikální portál – Specializovaný portál zpřístupňující informační zdroje zaměřené na určitou cílovou skupinu uživatelů, která může být vymezena např. geograficky nebo tematicky.


Převzato z České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV).

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016