Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Príručka pre školského knihovníka

Slovenská pedagogická knižnica koncom decembra 2018 vydala prepracovanú a doplnenú Príručku pre školského knihovníka v súlade s platným právnym stavom.

Metodická príručka má pomôcť zriaďovateľom školských knižníc i školským knihovníkom zorientovať sa v právnych a odborných otázkach týkajúcich sa zriadenia, zrušenia, zlúčenia, riadenia, činnosti a prevádzky školskej knižnice. Rovnako v nej nájdu aj konkrétne inšpirácie na rozvíjanie čitateľskej a informačnej gramotnosti predovšetkým pre používateľov z radov žiakov.

Odborný text v uvedený kapitolách: Dokumenty upravujúce zriadenie, zrušenie, zlúčenie, činnosť  a prevádzku školskej knižnice; Zriadenie a riadenie školskej knižnice;  Knižničný fond; Knižnično-informačné služby; Informačná výchova a informačná gramotnosť; Elektronizácia školskej knižnice, je štruktúrovaný do troch častí. V prvej časti, uvedenej pod názvom V tejto kapitole sa dozviete, je presne vymedzený obsah danej kapitoly. V druhej časti, pomenovanej Budete schopní, sú jasne stanovené ciele, ktoré môžu školské knižnice dosiahnuť na základe osvojenia si uvedeného textu. Tretia časť obsahuje samotný odborný text, ktorý je nielen prehľadne členený a ľahko čitateľný, ale aj logicky nadväzuje na ich predchádzajúce vedomosti. V texte sú umiestnené aj odkazy na dokumenty nachádzajúce sa na internete.

Príručku uzatvára dvadsaťdva príloh, ako sú právne predpisy, metodické pokyny a vzory vnútorných knižničných dokumentov.  A práve uvedené vzory si môžu školské knižnice upravovať a dopĺňať podľa potrieb a možností svojej školskej knižnice.

Príručku je možné stiahnuť si v PDF na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk.

Mgr. Rozalia Cenigova
ustredna metodicka pre skolske kniznice

Ke stažení:

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016