Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Funkce školní knihovny jako studijního a informačního centra

Národní program rozvoje vzdělávání v ČR chápe vzdělávání jako celoživotní nutnost a nezbytnou součást společenského a hospodářského života. Celoživotní vzdělávání pojímá jako rozvoj lidské osobnosti, jehož hodnotu nelze odvozovat pouze z ekonomických či jiných účelů nebo chápat úzce pragmaticky. V současném světě se vzdělání a celoživotní sebevzdělávání stávají rozhodujícím faktorem dalšího vývoje společnosti.

Základní podmínkou nové orientace vzdělávání bude naučit žáky a studenty metodám efektivního učení, dovednostem ve využívání nových informačních a komunikačních technologií, které jim pomohou orientovat se v záplavě informací, naučit se vybírat potřebné informace a měnit je ve znalosti. Tyto cíle kladou náročné úkoly na pedagogické pracovníky všech stupňů škol.

Ke splnění tohoto náročného úkolu může napomoci vytvoření studijního a informačního centra školy na základech dosavadní školní knihovny. Ta však musí zcela změnit svou tradiční podobu. Z půjčovny knih se musí stát víceúčelové zařízení školy, mediální centrum, které je schopno zajišťovat informace pro výuku a pro samostatný rozvoj osobnosti žáků a studentů, a zároveň v nich dokáže rozvíjet přirozený zájem o nové poznatky a vštěpovat jim efektivní metody práce s informacemi.

Studijní a informační centrum školy (SIC) je školním zařízením integrovaným do výchovně-vzdělávacího programu školy, ve kterém se soustřeďují informační prameny a informační technologie do víceúčelové pracovny vedené odborným pracovníkem s knihovnickým a pedagogickým vzděláním. Plní funkci odborné učebny pro práci s primárními i sekundárními informačními prameny, kde žáci a studenti získávají zkušenosti s prací s klasickými i elektronickými dokumenty, informačně zabezpečuje celý výchovně-vzdělávací proces a plní funkci

  • informační - zajišťuje informace pro učitele i žáky v souladu se vzdělávacím programem školy
  • studijní - vytváří tvůrčí prostředí k sebevzdělávání učitelů i žáků školy
  • výchovnou (kulturně socializační) - podporuje individuální růst osobnosti studenta, přispívá k dotváření mravní a estetické stránky jeho osobnosti,
  • podporou zájmů o určitou oblast lidského vědění ovlivňuje jeho budoucí profesní orientaci i kulturně- společenské zájmy.

Studijní a informační centrum na základní škole

Základní dovednost, která podmiňuje celé další vzdělávání a celoživotní učení, získávají děti na počátku své cesty ke vzdělání. Touto klíčovou dovedností je čtení s porozuměním a orientace v textu. Bez ní se žáci nenaučí učit se, ani nezvládnou práci s moderními informačními technologiemi. Jedním z míst, které tyto dovednosti žáků rozvíjí, je moderní forma školní knihovny - studijní a informační centrum školy jako integrální součást celého výchovně-vzdělávacího procesu. Toto centrum se neorientuje pouze na klasické informační prameny, ale využívá všech dostupných informací k saturaci informačních potřeb učitelů i žáků školy. Předpokladem vzniku SIC je kromě odpovídajících prostor a vybavení i odborný pracovník s pedagogickým a knihovnickým vzděláním.

Studijní a informační centrum na základní škole plní funkci odborné učebny pro práci s primárními i sekundárními informačními prameny (v klasické či elektronické formě) a informačně zabezpečuje celý výchovně-vzdělávací proces.

Informační funkce studijního a informačního centra na základní škole spočívá především ve vytvoření dovedností a návyků v oblasti čtenářství a práce s informacemi (učení učit se), vytvoření sytému výchovy ke čtenářství, výchově k samostatnému vyhledávání potřebných informací, jejich kritickému hodnocení a využívání k tvořivé práci a výchově k volbě povolání (vytvoření databanky ve spolupráci s úřadem práce a za přispění výchovného poradce na škole, využívání databáze sítě škol na webu ÚIV aj.). Součástí této činnosti je i výchova k využívání služeb knihoven a dalších informačních zdrojů a služeb včetně Internetu. V rámci školy se SIC podílí na vytváření informačního systému školy pro učitele a rodiče. Učitelům poskytuje studijní a informační centrum školy potřebné primární dokumenty i sekundární informace pro přípravu vyučovacích hodin i jejich vlastní další vzdělávání.

Studijní funkce studijního a informačního centra školy je přímo spjatá s cílovými požadavky Národního programu rozvoje vzdělávání. V tomto pojetí je SIC organicky zapojeno do vzdělávacího programu školy a napomáhá učitelům i žákům při rozvíjení nových forem ( při vytváření projektů, např. preventivních) i témat výuky (multikulturní výchova, enviromentální výchova, atd.). Učitelům zprostředkovává informace o dění ve školství z informačních pramenů dostupných v rámci školy i prostřednictvím Internetu (odborné časopisy zpřístupněné na Internetu, e-PK - elektronická pedagogická knihovna na webu Pedagogické knihovny J. A. Komenského a další). Knihovník SIC je prostřednictvím Internetu v kontaktu s organizacemi zabývajícími se ochranou životního prostředí, kulturními středisky jednotlivých států a dalšími institucemi podle požadavků školy a zprostředkovává takto získané informace, pochopitelně podle zaměření školy a v souladu jejími výchovně vzdělávacími cíli, žákům i učitelům.

Výchovná - kulturně socializační funkce SIC může výrazně přispívat i k prevenci negativních sociálních jevů svým zaměřením na volnočasové aktivity dětí. SIC a jeho pracovník může v rámci mimoškolní výchovy ovlivnit vztah dětí k místu, ve kterém žijí, organizovat besedy se spisovateli a zajímavými lidmi, nabídnout ve volném čase dětí klubovou činnost zaměřenou na vlastní literární tvorbu, vydávání školního časopisu, poznávání historie a pamětihodností v místě školy a další aktivity. Nedílnou součástí této činnosti by měla být spolupráce s oddělením pro děti a mládež nejbližší veřejné knihovny.


Studijní a informační centrum na gymnáziích

Cílem oblasti IT pro gymnázia je prohloubení znalostí a dovedností žáků získaných na základní škole. Oblast IT na rozdíl od ZŠ není pojímána jako izolovaná oblast, ale jako průřezová disciplina, jejíž znalosti a dovednosti budou využívány ve všech ostatních oblastech.

Student se podrobněji seznamuje s moderními IT a získává schopnost využívat znalosti z oblasti IT a dovednost manipulace s výpočetní a komunikační technikou při zpracování školních úloh, při přípravě na vyučování a dalším vzdělávání.

Student je veden k využívání informací získaných s pomocí IT, k vytváření a průběžné aktualizaci systému užitečných a prakticky využitelných znalostí. Je seznamován s činností informačních institucí, vlastnostmi společenského informačního procesu, strukturou tištěného i elektronického dokumentu. Průběžně sleduje vývoj pojmosloví a terminologie dynamicky se vyvíjející oblasti.

Je motivován k využívání dostupných informačních, knihovnických a databázových systémů při řešení problémů. Je seznámen s faktem, že IT poskytují i nepravdivé či zkreslující informace a učí se odlišit kvalitní informace od nekvalitních.

Je veden k tomu, aby průběžně sledoval vývoj IT a včas akceptoval jejich změny a uvědomovat si jejich výhody i nevýhody.

Je zřejmé, že k dosažení tak široké škály znalostí a dovedností nestačí hodiny, které mohou být věnovány výuce IT ve škole. Jedním z míst, které tyto dovednosti žáků rozvíjí, je podobně jako na ZŠ moderní forma školní knihovny - studijní a informační centrum školy (SIC) s odpovídajícími prostory, vybavením a vedené pracovníkem střediska s pedagogickým a knihovnickým vzděláním.

Studijní a informační centrum na gymnáziu představuje podobně jako na základní škole informační servis pro učitele, žáky a rodiče. Informačně zabezpečuje celý výchovně-vzdělávací proces a plní celou řadu funkcí:

  • informační
  • studijní (pedagogickou)
  • kulturně socializační

Kromě těchto funkcí by však SIC by mělo obsahovat nástroje pro TVOŘIVÉ a INOVATIVNÍ a PRAKTICKÉ využití IT, orientované na potřeby, které absolventa čekají v další vysokoškolské či profesionální praxi.
 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016