Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Marketing

K pravidelným aktivitám školní knihovny patří i její propagace vnitřní - tj. v rámci celé školy i vnější k veřejnosti. Naprostou samozřejmostí jsou pravidelné informace o přírůstcích ve fondu knihovny jak formou letáku vyvěšeném na nástěnkách školy a ve sborovně, tak v elektronické podobě - rozesílané e-mailem jednotlivým učitelům, ev. žákům.

K propagaci školní knihovny slouží i adresné zasílání informací jednotlivým pedagogům např. o novinkách ve fondu Pedagogické knihovny J. A. Komenského, článcích v časopisech apod.

K propagaci je vhodné využít nejrůznější periodika - počínaje místními občasníky a novinami, přes regionální vysílání rozhlasu a televize až po celostátní tisk a odborný knihovnický tisk.

Existence knihovny na škole se promítá i do propagačních materiálů školy - nejrůznější letáky o plánovaných akcích v daném školním roce, závěrečné výroční zprávy, www stránky apod.

Pro tvorbu webových stránek mohou školní knihovny využít i šablonu webu, kterou v rámci projektu metodického oddělení připravila Knihovna města Hradce Králové.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016