Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Vyřazování knih ze školní knihovny

Předpis, kterým se řídí vyřazování knih z veřejných knihoven, lze použít i při vyřazování knih ze školních knihoven.

Školní knihovna, která vede dokumentaci v papírové formě:

Vyřazené knihy je třeba zapsat buďto do seznamu úbytků, nebo vytvořit seznam, který obsahuje tyto údaje: pořadové číslo seznamu, (signatura), autor, název knihy, přírůstkové číslo. Je-li více výtisků jednoho titulu pod jednou signaturou, musí být každý výtisk - jednotlivá kniha zapsána pod svým přírůstkovým číslem.Tento seznam dostane pořadové číslo, (pokud již nějaké seznamy předcházely) a podepíše jej ředitel školy. Do Seznamu úbytků se na jeden řádek napíše rozmezí úbytkových čísel podle počtu odepsaných přírůstkových čísel (např. 27 - 255) a do poznámky samostatný seznam č. (5). Tento seznam se vloží k seznamu úbytků jako příloha.

V přírůstkovém seznamu se ke každému přírůstkovému číslu, které je odepsáno vepíše do poznámky úbytkové číslo: odepsáno pod č.ú. 227. Seznam knih je nejlepší psát na počítači, nebo je nutné ho okopírovat, neboť podle vyhlášky je povinnost nabídnout vyřazené knihy jiné knihovně. Pokud se jedná o knihy nepoužitelné či použitelné v jiné knihovně, nabídněte je nejbližší veřejné knihovně, či jiné školní knihovně, která vám dá vyjádření, zda o knihy má či nemá zájem. Toto potvrzení uschovejte u vašeho seznamu úbytků. Pokud si knihovna vybere, ví již, jak dál postupovat.

Školní knihovna, která používá SW pro vedení knihovny, postupuje podle návodu, který by u kvalitního SW měl být v nápovědě pod funkční klávesou, nebo se obrátí na konzultanta firmy. Při vyřazování celého titulu má knihovna dvě možnosti:

a) Titul je poškozený ale potřebný, bude se znovu dokupovat. V seznamu úbytků se odepíší všechna přírůstková čísla, ale bibliografický záznam titulu se ponechá.

b) Titul je poškozený, zastaralý nebo neodpovídá profilu fondu a nebude dokupován. Při odpisu zvolit z nabídky úplně vyřadit. Záznam zůstane pouze pro seznam úbytků, v katalogu se nebude zobrazovat.

Vytiskněte seznam vyřazených knih, neboť podle vyhlášky je povinnost nabídnout vyřazené knihy jiné knihovně. Pokud se jedná o knihy nepoužitelné, či použitelné, nabídněte je nejbližší veřejné knihovně, či jiné školní knihovně, která vám dá vyjádření, že o knihy nemá zájem. Toto potvrzení uschovejte u vašeho seznamu úbytků. Pokud si knihovna vybere, ví již, jak dál postupovat.

Jak naložit s vyřazenými knihami. Knihy poškozené (opotřebované) je nejvhodnější odevzdat do sběru nebo separovaného odpadu. Předtím by se měly odstranit pevné nebo plastové desky. Knihy zastaralé nebo neodpovídající profilu fondu můžete:

  • nabídnout antikvariátu
  • po dohodě s ředitelem školy uspořádat burzu knih a knihy prodat za zbytkovou nebo symbolickou cenu.

Za utržené peníze lze zakoupit nové knihy v knihkupectví nebo v antikvariátě.


Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/Zakon257Vyhl.htm

Podrobnosti o vedení evidence knihovního fondu

§ 4

(1) Provozovatel knihovny v rámci evidence knihovního fondu vede přírůstkový seznam, do kterého se zaznamenávají všechny knihovní dokumenty získané pro knihovní fond knihovny, a seznam úbytků, do kterého se zaznamenávají úbytky knihovních dokumentů

(2) Přírůstkový seznam a seznam úbytků lze vést formou několika dílčích seznamů.

§ 5

(1) Záznam v přírůstkovém seznamu obsahuje

a) datum zapsání,

b) přírůstkové číslo knihovního dokumentu,

c) způsob nabytí knihovního dokumentu,

d) označení autora, název, místo a rok vydání knihovního dokumentu, včetně případného omezení doby jeho platnosti nebo jiných údajů zaručujících nezaměnitelnost knihovního dokumentu.

(2) Do přírůstkového seznamu se zaznamenávají jednotlivé knihovní dokumenty s výjimkou materiálů zpracovávaných skupinově. Záznam skupinově zpracovávaných materiálů je dán charakterem těchto materiálů a způsobem jejich odborného knihovnického zpracování. U periodického tisku se jako knihovní dokument zaznamenává ukončený ročník nebo svazek.

§ 6

(1) Záznam v seznamu úbytků obsahujec

a) datum zapsání,

b) pořadové číslo záznamu,

c) přírůstkové číslo knihovního dokumentu a případně i jeho signaturu,

d) označení autora, název, místo a rok vydání knihovního dokumentu, popřípadě jiné údaje zaručující nezaměnitelnost knihovního dokumentu,

e) důvod odpisu nebo vyřazení knihovního dokumentu s odvoláním na příslušný schvalovací doklad.

(2) Jde-li o hromadně vyřazované knihovní dokumenty, zaznamenané ve zvláštním seznamu, který obsahuje údaje uvedené v odstavci 1 písm. c) a d), lze záznam v seznamu úbytků provést odkazem na tento seznam.

(3) Do seznamu úbytků se nezaznamenává vyřazení knihovních dokumentů s omezenou dobou platnosti

§ 7

Náležitosti zápisu o výsledku revize knihovního fondu

Zápis o výsledku revize knihovního fondu obsahuje údaje o rozsahu revize, zahrnující úsek knihovního fondu, který byl revidován, a počet revidovaných knihovních dokumentů, datum zahájení a ukončení revizních prací, údaje o podkladech použitých při revizi, jména a příjmení osob, které revizi prováděly, a jejich funkci, popřípadě pracovní zařazení, a nález revize. Pokud byl při revizi zjištěn rozdíl mezi evidovaným a skutečným stavem knihovního fondu, je součástí zápisu o výsledku revize knihovního fondu seznam zjištěných rozdílů.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016