Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12,  Praha 1

Centrum pro školní knihovny
Bc. Edita Vaníčková Makosová
221 966 432
775 885 856

Přehled předpisů pro školní knihovny

Protože zatím neexistuje metodický pokyn, instrukce ani jiná nezávazná forma doporučení, které může pomoci tam, kde má ředitel školy snahu školní knihovnu či centrum vytvořit, odkazujeme na obecně platné předpisy, které se vztahují i na oblast knihoven, a dále pak na mezinárodní doporučení určená přímo školním knihovnám. K diskusi nabízíme návrh standardu pro školní knihovny vycházejícího z mezinárodních doporučení a upraveného na naše podmínky.

A) Obecně platné předpisy

Listina základních práv a svobod. In: Sbírka zákonů, č.2/1993, částka 1, s. 17-23.

Úmluva o právech dítěte. In: Sb.zákonů, č.104/1991, částka 22, s. 502-512.

Zákon o svobodném přístupu k informacím ze dne 11.května 1999. In: Sbírka zákonů, č.106/1999, částka 39, s. 2578-2582. ( Účinnost od 1. ledna 2000).

Memorandum o celoživotním učení [online] Dostupný na adrese: http://www.nvf.cz/archiv/memorandum/obsah.htm

Školský zákon [online] Dostupný na adrese: http://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon

Rámcové programy [online] Dostupný na adrese: http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=1

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) [online] Dostupný na adrese: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/01_index.htm

B) Doporučení mezinárodních organizací

Mezinárodní doporučení UNESCO pro plánování informačních center škol. Materiál UNESCO: Guidelines for Planning and Organization of School Library Centres, Paris: UNESCO,1979.

Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách. In: Čtenář, 51, č.9, 1999, s. 261. [online] Dostupný na adrese: http://www.unesco.org/webworld/public

Směrnice IFLA a UNESCO pro školní knihovny. Překlad Jan Vrzáček. 1. Vyd. Brno: MZK, 2003. 36 s. ISBN 80-7051-152-4

Deklarace o školních knihovnách. Programové vyhlasenie IASL o školských knižniciach. [online] Dostupný na adrese: http://www.spgk.sk/kniznice/vyhlasenie.rtf

Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační centra na základních a středních školách: http://csk.npmk.cz/sites/csk.npmk.cz/files/soubory/prirucka-pro-skolni-k...

C) Návrh standardu pro školní knihovny (viz příloha Standardy)

Studovna a čítárna - Tento typ představuje minimální verzi pro menší školy, které začínají budovat SIC a nemají zajištěny dostatečné finanční prostředky pro provoz informačního centra v plném rozsahu. Ve studovně se mohou žáci i učitelé seznamovat s informačními prameny a se způsoby využívání literatury při studiu; mohou poznávat základní metody zpracování, řazení a vyhledávání informačních pramenů; využívat centrum při výuce informační výchovy ve všech předmětech; čerpat prameny a ukázky pro výuku; studovat ve volných hodinách a zpracovávat zadané úkoly. Správu studovny a čítárny zajišťuje provozní řád.

Mediatéka se studovnou - Studovna slouží ke stejným účelům jako u předchozího typu. Služby se rozšiřují o půjčování knih a studijních materiálů v klasické a digitální formě během vyučování (prezenčně i domů) a minimálně dvakrát týdne o odpolední výpůjční službu. Správu mediatéky se studovnou zajišťuje provozní řád studovny a výpůjční řád.

Studijní a informační centrum školy - ICŠ zajišťuje všechny služby jako pracoviště II. Dále zajišťuje zprostředkování meziknihovní výpůjční služby podle opodstatněných požadavků učitelů i žáků. Podílí se na informatické výchově studentů. Zajišťuje přístup uživatelů k technickým zařízením centra. Pracoviště skupiny III je rozšířeno o Studijní pracovnu pro účely samostatného studia použitelnou jako alternativní učebna pro jednu třídu. Správu ICŠ zajišťuje provozní řád studovny a výpůjční řád.

Rozšířené studijní a informační centrum školy - Pracoviště skupiny VI je rozšířeno o víceúčelový sál sloužící jako prostor pro semináře, kurzy, prezentace apod. Správu SIC zajišťuje provozní řád studovny a výpůjční řád.

D) Vzorový knihovní řád

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016